Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Regulamin

Regulamin świadczenia usługi dostępu do portalu Kosmikus.pl

I. POSTANOWIENIE WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usługi dostępu do portalu Kosmikus.pl, zwany dalej: Regulaminem, stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Podmiotem świadczącym drogą elektroniczną opisane w Regulaminie usługi jest firma Young Digital Planet S.A. z siedzibą w Gdyni przy ul. Łużycka 3c, 80–298 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000025716, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 584–23–19–940, kapitał zakładowy w wysokości 4 028 700,00 PLN (wpłacony w całości), zwana dalej YDP.
 3. Portal Kosmikus.pl powstał przy współpracy z Nowa Era sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 146D, NIP 527-13-74-376, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000031950,kapitał zakładowy w wysokości 465 400,00 zł wpłacony w całości, zwaną dalej „Nowa Era”.
 4. Akceptacja warunków Regulaminu przez Użytkownika nakłada na niego obowiązek przestrzegania określonych w nim zasad.

II. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

 1. Usłudze – należy przez to rozumieć usługę dostępu do portalu Kosmikus.pl świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) w celach edukacji wczesnoszkolnej z zakresu matematyki;
 2. Portalu - należy przez to rozumieć aplikację internetową – nowoczesne narzędzie do wspomagania edukacji wczesnoszkolnej z zakresu matematyki stanowiącą przedmiot własności intelektualnej YDP i Nowej Ery;
 3. Zadania –należy przez to rozumieć uporządkowane tematycznie zasoby multimedialne wspierające edukację z zakresu matematyki w klasach 1–3 szkoły podstawowej, w szczególności umiejętność rozwiązywania zadań matematycznych;
 4. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą;
 5. Nauczycielu –należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną wykonującą zawód nauczyciela na podstawie odpowiednich, posiadanych uprawnień, będącą użytkownikiem Portalu związanym z określonym Uczniami, któremu YDP umożliwia dokonywanie określonych w Regulaminie czynności, w szczególności z zakresu udostępniania Zadań;
 6. Rodzicu –należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła umowę z YDP o świadczenie usług i która uzyskała dostęp do Usługi we własnym imieniu i na swoją rzecz lub jako przedstawiciel ustawowy Ucznia;
 7. Uczniu – należy przez to rozumieć każdą osobę fizyczną nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, której Rodzic zawarł umowę z YDP o świadczenie usług i która korzysta z Usługi;
 8. Użytkowniku – należy przez to rozumieć odpowiednio Nauczyciela, Rodzica lub Ucznia;
 9. Koncie – należy przez to rozumieć zbiór informacji podanych przez Użytkownika, wskazane przez niego ustawienia Portalu i inne informacje przechowywane przez YDP i udostępniane Użytkownikowi na Portalu w formie teksu i grafiki;
 10. Umowie – należy przez to rozumieć odpłatną umowę o świadczenie usług dostępu do Zadań drogą elektroniczną, zawartą pomiędzy Rodzicem a YDP, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie, zgodnie z cenami wskazanymi w cenniku;
 11. Własności intelektualnej – należy przez to rozumieć w szczególności patenty, prawa autorskie oraz pokrewne, zarejestrowane i niezarejestrowane prawa do znaków towarowych, prawa do baz danych stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 12. Regulaminie – niniejszy Regulamin;
 13. Kodzie klasy – należy przez to rozumieć kod zniżkowy przekazywany Rodzicowi przez Nauczyciela.

III. PRZEDMIOT USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. YDP świadczy Usługę dostępu do Portalu przy wykorzystaniu własnego serwera.
 2. Portal jest podzielony na 2 strefy:
  • dla Nauczyciela,
  • dla Ucznia.
 3. Zakres Usługi dla każdej ze wskazanych wyżej stref określają Regulamin i Umowa.

 

IV. STREFA NAUCZYCIELA

§1. Ogólne zasady korzystania z Portalu przez Nauczycieli

 1. Nauczyciel za pomocą Portalu może:
  1. przeglądać dostępne dla Uczniów Zadania, rozwiązywać je i zapisywać wyniki,
  2. kontrolować postępy Ucznia w wykonywaniu Zadań w panelu „Postępy dzieci”.
 2. Nauczyciel korzysta z Portalu nieodpłatnie po spełnieniu następujących warunków:
  1. założy Konto Nauczyciela, podając wszystkie niezbędne dane wskazane w formularzu, 
  2. jest związany jako Nauczyciel z co najmniej 10 Uczniami korzystającymi odpłatnie z Usługi, 
  3. zaloguje się na Portalu w celu korzystania z Usługi.
 3. Nauczyciel korzysta z Portalu poprzez stronę internetową: www.kosmikus.pl.
 4. Utworzenie Konta Użytkownika jest możliwe wyłącznie po wskazaniu przez niego adresu e-mail, nazwy Użytkownika (loginu) i hasła, zaakceptowaniu Regulaminu podczas rejestracji. Hasło powinno składać się z co najmniej ośmiu (8) znaków i zawierać małe i wielkie litery oraz cyfry i znaki specjalne. Zaleca się również dokonywanie zmiany hasła co trzydzieści (30) dni.
 5. Dane o wykonanych przez Ucznia Zadaniach i uzyskanych wynikach są dostępne dla Nauczyciela przez czas korzystania przez Ucznia z Usługi.
 6. Dane, o których mowa w §1 ust.4 Regulaminu, nie mogą być udostępniane osobom trzecim, aby uniemożliwić dostęp do Portalu osobom nieuprawnionym.

§2. Uprawnienia i obowiązki Nauczyciela

 1. Nauczyciel, po zalogowaniu, jest uprawniony do:
  1. zlecenia Dziecku wykonania Zadań,
  2. kontrolowania postępów Dziecka w wykonaniu Zadań,
  3. dostępu do udostępnionych przez YDP i Nową Erę zadań.

V. STREFA UCZNIA

§1. Ogólne zasady dostępu do Usługi przez Ucznia

 1. Rodzic za pomocą Portalu może:
  1. założyć Uczniowi konto Użytkownika, w celu wykonywania Zadań przez Ucznia,
  2. kontrolować postępy Ucznia w wykonywaniu Zadań (Rodzic, podając swój e-mail przy rejestracji, może otrzymywać raporty z prac wykonywanych przez Ucznia).
 2. Uczeń za pomocą Portalu może:
  1. wykonywać Zadania,
  2. korzystać z dodatkowych zasobów (Tablica wyników, Awatarium).
 3. Z zastrzeżeniem punktu VII Regulaminu, Usługa zostaje udostępniona po zrealizowaniu następującej procedury:
  1. założenie Konta dla Ucznia,
  2. zakup Usługi,
  3. logowanie Ucznia w Portalu w celu korzystania z Usługi.
 4. Korzystanie z Usługi odbywa się poprzez stronę internetową: www.kosmikus.pl.
 5. Utworzenie Konta Ucznia jest możliwe po wskazaniu jego nazwy Użytkownika (loginu) i hasła oraz zaakceptowaniu Regulaminu podczas rejestracji. Po założeniu Konta Rodzic otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą założenie Konta, z potwierdzeniem loginu i hasła Ucznia.
 6. Uczeń loguje się w Portalu za pomocą loginu i hasła, o którym mowa w §1 ust.5 Regulaminu.
 7. Dane, o których mowa w §1 ust.5 Regulaminu, nie mogą być udostępniane osobom trzecim, aby uniemożliwić korzystanie z Usługi osobom nieuprawnionym.
 8. Dane o wykonanych przez Ucznia Zadaniach i uzyskanych wynikach są przechowywane w Portalu przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania Umowy (niezależnie od jego przyczyny), przy czym dostęp do nich jest możliwy jedynie pod warunkiem zawarcia przez Rodzica kolejnej Umowy. Po tym czasie dane są automatycznie usuwane. Dane o wykonanych przez Ucznia zadaniach i uzyskanych wynikach są dostępne dla Nauczyciela jedynie przez czas korzystania przez Ucznia z Usługi (trwania Umowy).

§ 2. Zawarcie Umowy.

 1. Abonament można opłacić tylko dla Konta Ucznia, które zostało uprzednio przez Rodzica założone.
 2. Zawarcie Umowy następuje na podstawie zamówienia złożonego drogą elektroniczną przez Rodzica, po uprzednim zalogowaniu do Konta Ucznia.
 3. Po zalogowaniu należy kliknąć link "Kup dostęp", który pojawi się w prawym górnym rogu.
 4. W tym momencie użytkownik zostanie przekierowany do sklepu YDP od razu do koszyka sklepowego, w którym umieszczona jest licencja na roczny dostęp do Usługi.
 5. W koszyku jest możliwość wpisania Kodu klasy (kodu zniżkowego), jeśli się taki posiada. Kod klasy przekazuje Nauczyciel.
 6. Kod klasy podany podczas rejestracji zostanie użyty automatycznie.
 7. Następnym krokiem jest wykonanie płatności w sklepie.
 8. Po zweryfikowaniu płatności dostęp aktywuje się automatycznie.
 9. Złożenie zamówienia przez Rodzica jest równoznaczne ze złożeniem przez Rodzica oferty zawarcia Umowy.
 10. Po skompletowaniu zawartości koszyka należy dokończyć zamówienie poprzez kliknięcie pola „Kup teraz” bądź linku „Zamawiam”, następnie dokonać kolejnych czynności wskazywanych automatycznie przez system.
 11. Po zatwierdzeniu zamówienia przez Rodzica, YDP przesyła na wskazany przez niego adres e-mail wiadomość zawierającą potwierdzenie przyjęcia zamówienia i przystąpienia do jego realizacji, zawierającą dane Rodzica, informację o kupowanej Usłudze, cenę oraz numer rachunku bankowego YDP, na który należy dokonać wpłaty (w przypadku nie wybrania szybkiej płatności internetowej w systemie płatności.pl).
 12. Umowa zostaje zawarta w chwili złożenia oświadczenia woli przez YDP, o którym mowa w punkcie 6 powyżej i otrzymania przez YDP wpłaty.
 13. Czas dostępu do Usługi jest liczony na rok od chwili potwierdzenia aktywacji Usługi. Przerwy w korzystaniu z Usługi nie wydłużają czasu dostępu do niej.

§ 3. Aktywacja Usługi

 1. Realizacja zamówienia następuje po uprzednim dokonaniu wpłaty. Wpłata może zostać dokonana na dwa sposoby:
  • płatność bezpośrednio z konta bankowego – transakcja realizowana jest we współpracy z systemem platnosci.pl. Dostęp do Usługi jest aktywowany po potwierdzeniu transakcji przez platnosci.pl. Ta forma płatności dostępna jest jedynie w momencie składania zamówienia na stronie sklepu internetowego YDP;
  • wpłata na konto bankowe nr NORDEA BANK Polska SA: 64 1440 0003 0000 0000 1220 1168; w tytule należy wpisać swój indywidualny numer zamówienia ID, który Rodzic otrzyma w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia.
 2. W zależności od sposobu płatności oraz rodzaju wybranej operacji, zaksięgowanie wpłaconej kwoty może zająć do 48h, zazwyczaj jest to jednak okres do 24h.
 3. Cały proces odbywa się automatycznie i gdy tylko do YDP wpłynie potwierdzenie wpłaty, Rodzic zostanie o tym poinformowany na podany adres e-mail.
 4. Aktywacja Usługi następuje po uzyskaniu potwierdzenia otrzymania zapłaty poprzez automatyczne odblokowanie dostępu w przypadku płatności bezpośrednio z konta bankowego oraz poprzez ręczne odblokowanie dostępu w przypadku płatności na konto bankowe. Ręczne odblokowanie płatności zająć może do 3 dni roboczych od momentu uzyskania potwierdzenia otrzymania zapłaty.

 

VI. LOGOWANIE DO PORTALU

 1. Logowanie do Portalu odbywa się poprzez:
  1. wejście na stronę www.kosmikus.pl,
  2. wpisanie posiadanego loginu i hasła w polu „Zaloguj się”,
  3. kliknięcie przycisku „zaloguj się”.
 2. YDP umożliwia przydzielenie nowego hasła, jeśli Użytkownik utraci te dane. W takim wypadku Użytkownik powinien skontaktować się z YDP za pomocą formularza „Kontakt” na stronie kosmikus.pl. Na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca hasło.
 3. YDP nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi na szkodę Użytkownika przez nieuprawnione osoby trzecie.

VII. WERSJA DEMONSTRACYJNA

 1. W celach reklamowych, na zasadach określonych w Regulaminie, YDP może świadczyć Usługę na rzecz Rodziców nieodpłatnie.
 2. Nieodpłatne świadczenie Usługi podlega wskazanym na Portalu ograniczeniom czasowym i może zostać ograniczone do określonych Zadań i funkcji.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie następuje z chwilą zaakceptowania Regulaminu.

 

VIII. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Przeglądarki Internet Explorer 8 i Internet Explorer 9 (obie w trybach zgodności i bez), Firefox od 12.0, Chrome 15, Opera,
 2. Procesor: Pentium 4 2,66GHz (i wzwyż),
 3. System operacyjny: Windows XP, Vista, Windows 7,
 4. Pamięć: 1 GB RAM,
 5. Rozdzielczość ekranu: 800x600 i większa,
 6. Głębia kolorów: 16 bit (high colour) lub większa,
 7. Karta graficzna: zintegrowany chip wideo kompatybilny z DirectX 9 i 128 MB RAM,
 8. Wtyczki: Flash Player 8 lub nowszy,
 9. Java Runtime Environment,
 10. Cookies: włączone,
 11. Javascript: włączone,
 12. Łącze internetowe o przepustowości 1 Mb.

   

IX. GWARANCJE DOSTĘPU DO USŁUGI I AKTUALIZACJA PORTALU

 1. YDP gwarantuje dostęp do Usługi w czasie i na zasadach określonych Regulaminem, przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, z wyjątkiem okresów obejmujących:
  1. ograniczenia w dostępie do Internetu narzucone przez operatorów, z usług których korzysta Użytkownik;
  2. awarie będące skutkiem działań lub zaniechań osób trzecich, za które YDP nie ponosi odpowiedzialności (np. awarie sieci energetycznej);
  3. konserwację sprzętu i oprogramowania, trwającą jednak łącznie nie więcej niż 12 godzin miesięcznie;
  4. przerwy związane z koniecznością aktualizowania Zadań lub Portalu.

 

X. LICENCJA

 1. Wykupienie przez Rodzica dostępu do Portalu (Usługi) równoznaczne jest z udzieleniem przez YDP (jako Licencjodawcy) niewyłącznej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania z Zadań udostępnionych na portalu Kosmikus.pl przez jednego Ucznia.
 2. Licencja udzielona zostaje na czas określony, odpowiadający wykupionemu przez Użytkownika okresowi dostępu do Portalu.
 3. Licencja jest odpłatna. Wykupienie licencji równoznaczne jest z uiszczeniem należności w zakresie, jaki odpowiada określonej w umowie Usłudze.
 4. Na zasadach i w zakresie, o jakim mowa w punkcie VII Regulaminu, licencja może zostać udzielona nieodpłatnie.
 5. Wykupienie licencji nie uprawnia Użytkownika do:
  1. tłumaczenia, przystosowywania, zmian w układzie stron lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu Licencjodawcy,
  2. rozpowszechniania informacji pobranych z Portalu, w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży,
  3. udostępniania dostępu do Portalu oraz zawartej na nim bazy Zadań osobom trzecim, np. poprzez udostępnianie hasła,
  4. udzielania sublicencji,
  5. dekompilacji lub uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze bądź zasadach działania oprogramowania serwera Licencjodawcy,
  6. utrwalania i zwielokrotniania Zadań pobranych z Portalu za wyjątkiem sporządzania wydruków dla własnych potrzeb, a także sporządzania elektronicznych kopii prezentacji do wykorzystywania ich w celach edukacyjnych,
  7. ekstrakcji poszczególnych elementów wchodzących w skład Zadań,
  8. przeniesienia na osobę trzecią praw wynikających z umowy zawartej z YDP.
 6. Serwer Portalu pozostaje w dyspozycji YDP. Baza zasobów Portalu zamieszczona na tym serwerze jest produktem i wyłączną własnością intelektualną YDP i Nowa Era, którym przysługują autorskie prawa majątkowe do tej bazy.
 7. Każde naruszenie praw autorskich YDP przez Użytkownika spowoduje odpowiedzialność cywilną i/lub karną z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

 

XI. REKLAMACJE

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z wykonywaniem Usługi przez YDP.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej wysyłając je na adres kosmikus@kosmikus.pl.
 3. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wykonywania Usługi przez YDP niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 4. Reklamacji nie podlegają wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi, a wynikające z:
  1. błędów lub pomyłek Użytkownika,
  2. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych,
  3. korzystania ze sprzętu nieodpowiadającego parametrom określonym w punkcie VIII Regulaminu,
  4. działalności osób trzecich, za których poczynania YDP nie odpowiada.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać dane Użytkownika wraz z adresem e-mail oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 6. YDP rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej zgłoszenia. Jeśli reklamacja nie może zostać rozpatrzona w tym czasie, YDP powiadamia Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. YDP jest administratorem zbioru danych osobowych Użytkowników. Niektóre czynności z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą zostać powierzone osobom trzecim na podstawie odrębnej umowy.
 2. YDP przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Usługi, wykorzystując w tym celu dane osobowe, jakie zostają udostępnione przez Użytkownika przy aktywacji konta, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 3. YDP i Nowa Era mogą przetwarzać inne dane niż dane osobowe niezbędne do realizacji Usługi wyłącznie za uprzednią zgodą Użytkownika, w szczególności do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez YDP i Nową Erę. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 4. YDP jest w posiadaniu danych eksploatacyjnych Użytkowników, przechowywanych przez YDP w czasie, w jakim świadczona jest Usługa oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z Usługi. Po zakończeniu świadczenia usługi dane te podlegają anonimizacji, są wykorzystywane dla celów marketingowych, statystycznych oraz w celu poprawy świadczenia usług.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 6. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych, w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.).
 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane przez YDP i Nową Erę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy, wyłącznie za zgodą tego Użytkownika. Adres e-mail wykorzystywany będzie tylko i wyłącznie do przesyłania zamówionych informacji. YDP i Nowa Era zobowiązują się do nieprzesyłania treści o charakterze bezprawnym. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, realizowanych drogą elektroniczną, i otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną nie jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

 

XIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik, który jest konsumentem, może, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, zawierając umowę na odległość, odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia Aktywacji Usługi bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, pod warunkiem jednak, że nie rozpoczął korzystania z Usługi.
 2. Za moment rozpoczęcia świadczenia Usługi uznaje się chwilę pierwszego zalogowania się przez Użytkownika po zawarciu umowy.

 

XIV. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. W razie naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w tym warunków Licencji lub praw Własności intelektualnej YDP, Nowej Ery lub osób trzecich, po bezskutecznym pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń, YDP może rozwiązać umowę, bez konieczności wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie umowy staje się skuteczne z chwilą złożenia Użytkownikowi pisemnego oświadczenia w tym zakresie.
 2. Termin na uwzględnienie wezwania, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, wynosi 7 dni od dnia doręczenia pisma Użytkownikowi.
 3. W razie naruszenia postanowień Regulaminu przez osobę, której YDP świadczy usługę nieodpłatnie, w tym warunków Licencji lub praw Własności intelektualnej YDP lub Nowej Ery, YDP może natychmiast usunąć konto Użytkownika i zablokować jego dostęp do Portalu. YDP ma prawo zablokować Nauczycielowi lub Rodzicowi dostęp do Usługi w wypadku powzięcia wiarygodnej informacji, że jego działania są niezgodne z prawem.

 

XV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. YDP nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. działania i zaniechania Użytkownika,
  2. skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie loginu lub hasła Użytkownika,
  3. naruszenie przez Użytkowników praw majątkowych lub niemajątkowych, w szczególności praw Własności intelektualnej osób trzecich,
  4. przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałych z przyczyn niezależnych od YDP.

 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawa Użytkownika wynikające z Umowy mogą być przeniesione na osobę trzecią wyłącznie za zgodą YDP wyrażoną na piśmie.
 2. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość, celem skorzystania z Usługi, ponosi Użytkownik.
 3. YDP zastrzega sobie prawo dokonywania zmian cen Usługi. Zmiana ceny nie dotyczy zawartych i wykonywanych Umów.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkowników poprzez ich opublikowanie na Portalu. Użytkownicy, którzy zawarli umowę o świadczenie Usługi, zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną na wskazany przez nich adres e-mail. O ile nie zastrzeżono inaczej, wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich opublikowania.
 5. Zmiana Regulaminu w trakcie trwania Umowy jest wiążąca, jeżeli:
  1. nie dotyczy istotnych postanowień zawartej Umowy, a także
  2. jest uzasadniona koniecznością ochrony praw Użytkowników lub osób trzecich lub
  3. jest uzasadniona potrzebą ochrony praw Własności intelektualnej YDP lub Nowej Ery lub
  4. jest uzasadniona istotną zmianą funkcjonowania Portalu, wprowadzoną w celu poprawy jakości świadczonej Usługi.
 6. W wypadku zmiany Regulaminu w trybie określonym powyżej, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy, składając pisemne oświadczenie w terminie 10 dni od dnia otrzymania informacji o takiej zmianie. Wynagrodzenie zapłacone przez Użytkownika na rzecz YDP zostanie zwrócone Użytkownikowi w wysokości proporcjonalnej do czasu, jaki pozostał do zakończenia Umowy.

 

XVII. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Konie trojańskie 
  Są to programy komputerowe, które udają przydatne oprogramowanie, a w rzeczywistości powodują szkody. Konie trojańskie rozprzestrzeniają się dzięki otwarciu programu przez oszukanego użytkownika, który myśli, że pochodzi on z wiarygodnego źródła. Ich celem jest uzyskanie dostępu i przejęcie kontroli nad komputerem użytkownika[1].
 2. Wirusy
  Są to kody komputerowe, które dołącza się do programu lub pliku, dzięki czemu mogą stopniowo zarażać kolejne komputery. Każdy odwiedzony komputer zostaje zainfekowany. Wirusy mogą uszkodzić oprogramowanie, sprzęt i pliki. W przypadku zainfekowania wirus bez wiedzy użytkownika rozsyła się do osób, których adresy znalazł w książce adresowej lub w historii korespondencji. Aby jak najdłużej pozostać w ukryciu, wirus podaje fałszywego nadawcę wiadomości, najczęściej także adres znaleziony w programie pocztowym ofiary. Najlepszą ochronę przed wirusami zapewnia specjalne oprogramowanie antywirusowe, instalowane zarówno na serwerze pocztowym jak i na komputerze użytkownika[2].
 3. Spam
  To niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu odbiorców. Spam jest zjawiskiem szkodliwym z uwagi na to, że:
  • powoduje zatykanie się łączy i blokuje miejsce na twardych dyskach,
  • przetworzenie spamu zabiera czas serwerom, spowalniając ich działanie,
  • powoduje również stratę czasu poszczególnych użytkowników Internetu, bo muszą oni czytać i kasować niepotrzebne wiadomości. Utrudnia czytanie „normalnej” poczty i stwarza ryzyko jej utraty (z powodu blokad antyspamowych albo przepełnienia skrzynki) lub niezauważenia (z powodu „przysypania” przychodzącym spamem). Zwiększa w ten sposób koszty pracy osób zawodowo korzystających z poczty elektronicznej,
  • naraża operatorów internetowych i użytkowników na dodatkowe koszty ponoszone na przeciwdziałanie pladze. Spam jest również metodą przerzucenia kosztów promocji na operatorów internetowych i odbiorców korespondencji, a zatem jest formą wyłudzenia,
  • narusza prywatność i bezpieczeństwo odbiorców, ponieważ często zawiera treści, których nie życzyliby sobie oglądać, np. obraźliwe, pornograficzne, nieodpowiednie dla dzieci,
  • wiąże się często z różnego rodzaju wirusami i innymi złośliwymi programami,
  • powoduje utratę zaufania do komunikacji elektronicznej jako takiej[3].
 4.  Robaki
  Robak, tak jak wirus, kopiuje się z jednego komputera na drugi, ale robi to automatycznie. Przede wszystkim przejmuje kontrolę nad funkcjami komputera, odpowiedzialnymi za przesyłanie plików lub informacji. Gdy robak znajdzie się w systemie, rozprzestrzenia się samodzielnie. Wielkim zagrożeniem związanym z robakami jest to, że mogą one powielać się w wielkiej liczbie. Na przykład robak może rozsyłać własne kopie do wszystkich osób, których adresy znajdują się w książce adresowej programu poczty elektronicznej. Kiedy ich komputery zrobią to samo, powstanie efekt domina prowadzący do przeciążenia firmowych sieci oraz całego Internetu. Nowe robaki rozprzestrzeniają się bardzo szybko. Blokują sieci i mogą wydłużyć czas oczekiwania na wyświetlenie stron sieci Web w Internecie[4].[2] Op cit.

[3] http://pl.wikipedia.org/wiki/Spam

[4] Op cit. http://www.microsoft.com.Koncie – należy przez to rozumieć zbiór informacji podanych przez Użytkownika, wskazane przez niego ustawienia Portalu i inne informacje przechowywane przez YDP i udostępniane Użytkownikowi na Portalu w formie teksu i grafiki;